"Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах нь" гарын авлага
https://www.gic.mn/public/docs/publications/Election_reporting_handbook_2021_Last.pdf