"Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах нь" гарын авлага

Глоб Интернэшнл төвөөс Монголын шилдэг сургуулиудын сэтгүүл зүйн багш нартай хамт бэлтгэсэн “Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах нь” гарын авлага нь 11 агуулгыг хамарсан юм.

https://www.gic.mn/public/docs/publications/Election_reporting_handbook_2021_Last.pdf