Садар самуун

Садар самуун

Садар самуунтай тэмцэх тухай

1998-01-22.

НЭГДYГЭЭР БYЛЭГ
НИЙТЛЭГ YНДЭСЛЭЛ

З дугаар зvйл. Хуулийн нэр томъёо
3.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:
3.1.1. "садар самууныг сурталчлах" гэж бэлгийн дур хvслийг өдөөх зорилгоор хурьцал vйлдэхийг болон хvний бэлэг эрхтнийг илтээр хэвлэл, ном зохиол, кино, дvрс, дуу авианы бичлэг болон бусад хэлбэрээр уншуулах, сонсгох, vзvvлэхийг;
3.1.2. "садар самуун явдал" гэж биеэ vнэлж явалдах, тvvнд бусдыг уруу татах, биеэ vнэлэхийг зохион байгуулах, зуучлах, тvvнчлэн садар самууныг сурталчлахыг;
3.1.3. "эротик" гэж гоо сайхны таашаал төрvvлэх зорилгоор хvний нvцгэн биеийг урлаг, уран сайхны хэлбэрээр vзvvлэхийг.

ХОЁРДУГААР БYЛЭГ
САДАР САМУУНЫГ ХОРИГЛОХ

5 дугаар зvйл. Садар самууныг сурталчлахыг хориглох
5.1. Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр садар самууныг сурталчлахыг хориглоно.
5.2. Садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, зураг, кино, дvрс бичлэг, бусад зvйлийг бэлтгэх, тараах, борлуулах, энэ зорилгоор хадгалахыг хориглоно.
5.З. Садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, кино, дvрс бичлэг, зураг болон бусад зvйлийг улсын хилээр нэвтрvvлэхийг хориглоно.

6 дугаар зvйл. Садар самуун явдалтай тэмцэх талаар аж ахуйн нэгж, байгууллагын vvрэг
6.1. Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны болон эрvvл мэнд, хэвлэл, мэдээлэл, гэгээрлийн байгууллагууд садар самуун явдлын хор уршгийг олон нийтэд ойлгуулан таниулах, бэлэгсийн халдварт болон дархлалын олдмол хомсдол өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сурталчилгаа явуулах vvрэгтэй.

ГУРАВДУГААР БYЛЭГ
Эротикийн сурталчилгаа, vйлчилгээнд тавих шаардлага

7 дугаар зvйл. Эротик хэвлэл, ном зохиол, дvрс бичлэгийг худалдах журам
7.1. Эротик хэвлэл, ном зохиол, дvрс бичлэгийг аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас тогтоосон тусгай цэгт худалдана.
7.2. Эротик хэвлэл, ном зохиол, дvрс бичлэгийг худалдахад дараахь зvйлийг хориглоно:
7.2.1. албан байгууллага, гудамж, талбай, хvvхдийн байгууллага, цэцэрлэг, сургууль, оюутан, сурагчдын дотуур байр, хvнс, барааны зах, худалдаа, vзвэр vйлчилгээний газар худалдах;
7.2.2. гар дээрээс худалдах;
7.2.3. 18 насанд хvрээгvй хvнээр худалдуулах, 18 насанд хvрээгvй хvнд худалдах.

8 дугаар зvйл. Эротик кино, дvрс бичлэг, жvжиг, бvжиг vзvvлэхэд хориглох зvйл
8.1. Эротик кино, дvрс бичлэг, жvжиг, бvжиг, тайчих урлаг, vзvvлэх тоглолт, уралдаан, тэмцээн, бусад vзвэрийг vзvvлэхэд дараахь зvйлийг хориглоно:
8.1.1. гэгээрлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгайлан зөвшөөрснөөс бусад газарт энэ төрлийн кино, дvрс бичлэгийг vзvvлэх;
8.1.2. телевизийн нийтийн сувгаар дамжуулах;
8.1.3. 18 насанд хvрээгvй хvнд vзvvлэх.

9 дvгээр зvйл. Эротикийн сурталчилгаанд тавих хяналт
9.1. Эротик чиглэлийн хэвлэл, ном зохиол, кино, дvрс бичлэгт тавих хяналтыг эрvvл мэнд, нийгмийн хамгаалал, гэгээрлийн болон хууль зvйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагуудын дэргэдэх зөвлөл /цаашид "Зөвлөл" гэнэ/ хэрэгжvvлнэ.
9.2. Зөвлөлийн ажиллах журам, бvрэлдэхvvнийг Засгийн газар батална.
9.З. Эротик хэвлэл, ном зохиол, кино, дvрс бичлэгийг зөвхөн Зөвлөлөөр хянуулсны дараа хэвлэн нийтлэх, нийтэд vзvvлэхийг зөвшөөрнө.

11 дvгээр зvйл. Татварын хувь, хэмжээ
11.1. Эротик хэвлэл, ном зохиол, дvрс бичлэг худалдсан буюу төлбөртэй ашиглуулсан, эротик тоглолт явуулсан vйлчилгээний орлогод Аж ахуйн нэгж, байгууллагын орлогын албан татварын хуулийн 6 дугаар зvйлийн 1 дэх хэсгийн 4 -т заасан хувь, хэмжээгээр татвар ногдуулна.

ДЄРЄВДYГЭЭР БYЛЭГ
БУСАД ЗYЙЛ

1З дугаар зvйл.Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хvлээлгэх хариуцлага
13.1. Энэ хуулийн 5.1, 5.2-т заасан зөрчлийг нэг жилийн дотор давтан гаргасан бол эрvvгийн хариуцлага хvлээлгэнэ.
13.2. Энэ хуулийг зөрчсөн этгээдэд эрvvгийн хариуцлага хvлээлгэхээргvй бол дор дурдсан захиргааны шийтгэл ногдуулна:
13.2.3.энэ хуулийн 5.1-ийг зөрчсөн бол садар самууныг сурталчилж олсон орлогыг хурааж, гэм буруутай албан тушаалтныг 40000-60000 хvртэл төгрөгөөр, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 100000-150000 хvртэл төгрөгөөр торгох, энэ зөрчлийг нэг жилийн дотор давтан гаргасан бол хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын vйл ажиллагааг зогсоох;

Эрvvгийн хууль

1986-12-05.

ДЄРЄВДYГЭЭР БYЛЭГ
ХYНИЙ УЛС ТЄРИЙН БОЛОН БУСАД ЭРХ, ЭРХ ЧЄЛЄЄНИЙ ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ

146 дугаар зvйл. Иргэний захидал харилцааны нууцын халдашгvй байдлыг зөрчих
Иргэний захидал харилцааны нууцын халдашгvй байдлыг зөрчсөн бол нэг жил хvртэл хугацаагаар хорих буюу арван мянгаас жаран мянга хvртэл төгрөгөөр торгох ял шийтгэнэ.

146(10) дvгээр зvйл.Иргэний хувийн болон гэр бvлийн нууцыг задруулах
Мэргэжлийн болон албан өөргээ гөйцэтгэх явцад иргэний хувийн болон гэр бөлийннууцыг итгэмжлэгдэн мэдсэн этгээд төөнийгзадруулж ноцтой хор уршигт хөргэсэн болтодорхой албан тушаал эрхлэх буюу тодорхой өйл ажиллагаа явуулах эрхийг хасах буюу хасахгөйгээр гурван жил хөртэл хугацаа гаар хорих буюу хорин мянгаас наян мянга хөртэл тvгрvгvvр торгох ял шийтгэнэ.

2002- 01- 03 Улаанбаатар хот

ТУСГАЙ АНГИ
ЗУРГАДУГААР ХЭСЭГ
ХVНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧЄЛЄЄНИЙ ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
АРВАН ДОЛДУГААР БVЛЭГ
ХVVХЭД, ГЭР БVЛ, НИЙГМИЙН ЁС СУРТАХУУНЫ ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ

123 дугаар зvйл. Садар самууныг сурталчлах
123.1 Садар самууныг сурталчилсан хэвлэл , ном зохиол , зураг , кино , дvрс бичлэг, бусад зvйлсийг бэлтгэсэн, тараасан, борлуулсан, нийтэд vзvvлсэн, энэ зорилгоор улсын хилээр нэвтрvvлсэн бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гучин нэгээс тавь дахин нэмэгдvvлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхvл нэгээс гурван сар хvртэл хугацаагаар баривчлах ял шийтгэнэ.
123.2. Энэ хэрэгт арван зургаан насанд хvрээгvй хvнийг татан оролцуулсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг далан нэгээс нэг зуу дахин нэмэгдvvлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхvл гурваас дээш зургаан сар хvртэл хугацаагаар баривчлах ял шийтгэнэ.
123.3. Энэ хэргийг насанд хvрээгvй хvнд хvч хэрэглэж буюу энэ гэмт хэрэгт урьд шийтгvvлсэн этгээд, эсхvл зохион байгуулалттай бvлэг, гэмт бvлэглэл vйлдсэн бол таван жил хvртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

Захиргааны хариуцлагын хууль

1992-11-27

ХОЁРДУГААР БYЛЭГ
ЗАХИРАГААНЫ ЗАРИМ ЗЄРЧИЛ ТYYНД ХYЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

3О2 дугаар зvйл. Цагдаагийн алба хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг vл биелvvлэх, заналхийлэх, цагдаагийн байгууллагад худал мэдээлэл өгөх
2. Гэмт хэрэг, vйлдвэрлэлийн осол, гал тvймэр гарсан, байгалийн гамшиг, гэнэтийн бусад аюул тохиолдсон, нийтийн эмх замбараагvй байдал vvссэн газарт хvрэлцэн очих, гэмт хэрэгтнийг мөрдөн хөөх, амь нас, эрvvл мэндэд нь ноцтой хохирол учирч болох гэмтэлтэй хvмvvсийг эмнэлэгт, гэмт этгээдийг цагдаагийн байгууллагад хvргэх, гэмт хэрэгтнийг баривчлах, гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил гарсан тухай яаралтай мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад дамжуулахад тээвэр, холбоо, мэдээллийн хэрэгслээ цагдаагийн эрх бvхий ажилтанд ашиглуулахаас хvндэтгэн vзэх шалтгаангvйгээр татгалзсан бол 500-5000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна.
/Энэ хэсгийн торгуулийн хэмжээг 1995 оны 4 дvгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчилсөн/

ЗО3 дугаар зvйл. Хорих байгууллагын ажилтны хууль ёсны шаардлагыг vл биелvvлэх, заналхийлэх
2. Оргосон хоригдлыг мөрдөн хөөх, баривчлах vед тээвэр, холбоо, мэдээллийн хэрэгслээ хорих байгууллагын эрх бvхий ажилтанд ашиглуулахаас хvндэтгэн vзэх шалтгаангvйгээр татгалзсан бол 500-5000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна.

342 дугаар зvйл.
Компьютер, мэдээллийн сvлжээг ашиглах журам зөрчих, компьютер, мэдээллийн сvлжээнд зөвшөөрөлгvй нэвтрэх Компьютер, мэдээллийн сvлжээг ашиглах журам зөрчсөн, компьютер, мэдээллийн сvлжээнд хадгалагдаж байгаа мэдээлэлд зөвшөөрөлгvй нэвтэрсний улмаас мэдээллийг болгоомжгvйгээр өөрчлөх, устгах, хаахад хvргэсэн буюу компьютер, тvvний төхөөрөмжийг ашиглах боломжгvй болгон эвдсэн, тvvнчлэн компьютер, мэдээллийн сvлжээнд хадгалагдаж байгаа мэдээллийг хууль бусаар хуулбарласан, мэдээллийн сvлжээгээр дамжуулж байгаа мэдээллийг замаас нь авсан нь эрvvгийн хариуцлага хvлээлгэхээргvй бол гэм буруутай иргэнийг 10000-50000 хvртэл төгрөгөөр, албан тушаалтныг 50000-60000 хvртэл төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна.

/Энэ зvйлийг 1998 оны 1 дvгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

41 дvгээр зvйл.
Садар самууныг сурталчлах, өнгөний өвчнийг эмчлvvлэхээс зайлсхийх
Садар самууныг сурталчилсан, тvvнчлэн өнгөний өвчний vзлэг, эмчилгээнээс зайлсхийсэн, эмчилгээг тасалсан, өнгөний өвчин халдаагчаа нуун дарагдуулсан нь эрvvгийн хариуцлага хvлээлгэхээргvй бол 10000 хvртэл төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна.

/Энэ зvйлд 1995 оны 4 дvгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/