Инфографик
Ковид-19 Цар тахлын үеийн Иргэний болон улс төрийн эрхийн зөрчил
2022/09/12446
Глоб Интернэшнл төв нь Нээлттэй Нийгэм Форумын дэмжлэгтэйгээр 2020 оны 11 дүгээр сараас эхлэн Ковид-19 буюу цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээ болох гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын үед Монгол Улсын Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ нь олон улсын хүний эрхийн хязгаарлалтын зарчимд нийцэж буй эсэхэд мониторинг хийсэн дүн шинжилгээг танилцуулж байна.  
Тогтвортой хөгжлийн зорилт 16.10.2-ыг үнэлж тайлагнах нь
2019/10/31782
ТХЗ 16.10.2 Шалгуур үзүүлэлт 
Бид яагаад олон улсын хууль, хэм хэмжээг дагах ёстой вэ?
2019/10/182813
ИБУТЭТОУП-ын хоёрдугаар зүйлээр “Хууль тогтоомжийн буюу бусад арга хэмжээ аваагүй байгаа бол энэхүү Пактад оролцогч улс бүр үндсэн хуулийнхаа журам болон энэ Пактын заалтад нийцүүлэн түүнд хүлээн зөвшөөрсөн эрхийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай байж болох хууль тогтоомжийн буюу бусад арга хэмжээг авах үүрэгтэй” гэжээ.

Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг ХЭТТ, ИБУТЭТОУП-ын 19-р зүйлээр баталгаажуулсан бөгөөд энэ зүйлд заасан гурван хэсгийг хэрхэн ойлгох тухай 34 тоот Ерөнхий Тайлбар 2011 оны 7-р сард болсон НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 102 дугаар чуулганаар батлагдсан юм.