Товч танилцуулга

"Глоб Интернэшнл төв" төрийн бус байгууллага нь 1999 оны 3 дугаар сард Улаанбаатар хотноо байгуулагдсан, нийгэмд үйлчилдэг, гишүүнчлэлгvй, ашгийн төлөө бус байгууллага юм.

Эрхэм зорилго

Мэдлэг, мэдээллийн хүчийг түгээн дэлгэрүүлснээр Монголын ардчилал, иргэний нийгмийг хөхиүлэн дэмжих

Алсын хараа

Мэдээлэлтэй иргэд, ардчиллын соёл төлөвшсөн нийгэм

Стратегийн үзэл баримтлал

Мэдээлэлтэй иргэн хүчирхэг. Иймд мэдээллийн боломжит бүх сувгийг ашиглан иргэдэд мэдээлэл түгээх

Уриа: МЭДЛЭГ БОЛ ХҮЧ

Эрхэмлэх үнэт зүйлс:

  • Хараат бус
  • Шударга ёс
  • Ардчилсан
  • Хэнийг ч үл ялгаварлана
  • Авлигаас ангид
  • Хараат бус байдлаа хангахын тулд ёс зүйт санхүүжилтийн журамтай
  • Төрийн байгууллагаас санхүүжилт авахгүй
  • Арилжааны компаниас авах тэтгэлэг жилийн төсвийн 20 хувиас хэтрэхгүй
  • Улс төрийн намаас санхүүжилт авахгүй
  • Хамтран ажиллах, түншлэх, мэдээлэл солилцох хэлбэрээр нам, төрийн байгууллагатай харьцана

Байгууллагын бүтэц