Олон улсын хэм хэмжээ
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Тайван хуран цуглах эрхийн (21 дүгээр зүйл) талаарх Ерөнхий тайлбар No. 37 (2020)
2021/04/08426
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ)-аас 2020 оны 9 дүгээр сарын 17-нд Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Тайван хуран цуглах эрхийн (21 дүгээр зүйл) талаарх Ерөнхий тайлбар No. 37 (2020).
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Үзэл бодол, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний (19 дүгээр зүйл) талаарх Ерөнхий тайлбар No. 34
2021/04/08423
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Үзэл бодол, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний  (19 дүгээр зүйл) талаарх Ерөнхий тайлбар No. 34.
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Бодож сэтгэх, сүслэн бишрэх, шашин шүтэх эрх чөлөөний (18 дугаар зүйл) талаарх Ерөнхий тайлбар No. 22
2021/04/08396
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Бодож сэтгэх, сүслэн бишрэх, шашин шүтэх эрх чөлөөний (18 дугаар зүйл) талаарх Ерөнхий тайлбар No. 22