Үйл ажиллагааны хэлбэр
  • Нөлөөлөл, лобби
  • Мониторинг, үнэлгээ
  • Судалгаа, дүн шинжилгээ
  • Уулзалт, хэлэлцүүлэг
  • Хэвлэл мэдээллийн аян
  • Сургалт
  • Уралдаан
  • Наадам
  • Судлах аялал
  • Үр нөлөөтэй бусад арга хэлбэр