"Сонгуулийн үеэр хэвлэл мэдээллийг дэмжих нь" дадлагажуулагчийн гарын авлага

https://www.gic.mn/public/docs/publications/coaching_manual_LAST_edited_2020.pdf