Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах асуудлаарх НҮБ-ын тогтоол, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

https://www.gic.mn/public/docs/publications/Safety_of_Journalists_UN%20Resolution%20and%20Action%20Plan.pdf