Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэгжилтийн мониторинг

https://www.gic.mn/public/docs/publications/MONITORING-Tailan_2019-MNG.pdf