Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Үзэл бодол, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний (19 дүгээр зүйл) талаарх Ерөнхий тайлбар No. 34

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ)-аас 2011 оны 9 дүгээр сарын 12-нд гаргасан Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Үзэл бодол, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний (19 дүгээр зүйл) талаарх Ерөнхий тайлбар No. 34-ийн албан бус орчуулгыг энд дарж үзнэ үү. Энэхүү тайлбар нь 52 зүйлтэй болно.