Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Тайван хуран цуглах эрхийн (21 дүгээр зүйл) талаарх Ерөнхий тайлбар No. 37 (2020)

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ)-аас 2020 оны 9 дүгээр сарын 17-нд Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Тайван хуран цуглах эрхийн (21 дүгээр зүйл) талаарх Ерөнхий тайлбар No. 37 (2020) гаргасан бөгөөд үүний албан бус орчуулгыг энд дарж үзнэ үү. Энэхүү тайлбар нь 8 бүлэг, 102 зүйлтэй болно.