“Төсвийн үйл явцад нийгмийн эгэх хариуцлагын ойлголт, арга хэрэгслийг ашиглах нь” сургалтыг Дорнод аймагт зохион байгууллаа

МАSАМ II төслийн мэдлэг ойлголт дээшлүүлэх ажлын хүрээнд “Төсвийн үйл явцад нийгмийн эгэх хариуцлагын ойлголт, арга хэрэгслийг ашиглах нь” сургалт, хэлэлцүүлгийг Дорнод аймагт 2022 оны 12 сарын 21-23-ны өдрүүдэд  тус аймгийн төрийн байгууллага, иргэд,  иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулан зохион байгуулж байна. 

Тус сургалтын зорилго нь төсвийн хөрөнгө оруулалт болон эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний үр дүн, үр ашгийг сайжруулах чиглэлээр төсвийн үйл явцад нийгмийн эгэх хариуцлагын арга хэрэгслийг оновчтой хэрэгжүүлэх мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх юм. Уг зорилгын хүрээнд төсвийн үйл явцад нийгмийн эгэх хариуцлагын ойлголт, арга хэрэгслийг ашиглах 4 модуль сургалтыг зохион байгуулав. 


Сургалтыг Глоб Интернэшнл төвийн МАSАМ II төслийн баг чиглүүлэн зохион байгуулах бөгөөд энэхүү сургалтын үр дүнд оролцогчид нийгмийн эгэх хариуцлагын үндсэн ойлголт, ил тод байдал, бүтээлч хамтын оролцооны ач холбогдол, улс, орон нутгийн төсөв, төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаарх ойлголт, Монгол Улсын Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээний тогтолцоо ба иргэдийн оролцооны ач холбогдлын талаарх ойлголт мэдлэгээ нэмэгдүүлэх юм. 


“Монгол Улсад ил тод байдал, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” (МАSАМ II) төсөл нь Монгол Улсын хэмжээнд 2020-2023 онд хэрэгжих ба төслийг Монгол Улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Нийгмийн эгэх хариуцлагын Дэлхийн түншлэл (GPSA)-ийн санхүүжилтээр Дэлхийн Банкнаас хэрэгжүүлж байна.