Ил тод, сайн засаглалыг хөхиүлэн дэмжих нь
Ардчилсан төр засгийн тухай үзэл санаа гэвэл, хүмүүс нэгэнт олгогдсон эрх, эрх чөлөөгөө эдлэхийн тулд өөрсдөө засаглалыг бий болгодог учир тэр нь хүмүүсийн төлөө ажиллаж, тэднийх байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл, ард иргэдэд үйлчилнэ. Засаглал иргэний сайн сайхан аж төрөх, хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд оршин тогтноно. дэлгэрэнгүй
 • Төрийн байгууллагын ил тод байдал
  • Төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалт
  • Мэдээлэл түгээх сувгууд
 • Хүй олны хөгжил
  • Хүй олны байгууллага - Сургуулийн эцэг эх, багшийн холбоо
  • Иргэдийн мониторинг
  • Хүй олны яриа хэлэлцүүлэг
ШИНЭЭР НЭМЭГДСЭН
Сайн туршлага: Сургууль - Номын өргөө
“Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага” төслийн зорилтот Сургуулийн эцэг эх, багшийн холбоо (СЭЭБХ)-доос Сайн сургуулийг дэмжих аргачлал (ССДА)-ын материаллаг орчны үнэлгээний дүнд үндэслэн номын сангийнхаа орчин, нөхцөлийг сайжруулах ажил өрнүүлжээ. Эдгээрээс сайн  туршлагыг онцлон танилцуулж байна.