Хэвлэл мэдээллийн хөгжлийг дэмжих нь
Ард түмний мэдээлэл олж авдаг хамгийн түгээмэл хэрэгсэл бол хэвлэл мэдээлэл юм. Ардчилсан нйигэмд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үүрэг туйлын өндөр төдийгүй онцгой билээ. Аливаа улс төрийн хүчин, нам, засгийн газар, ашиг сонирхол бүхий бүлэг хэсэгт үйлчилдэггүй, чөлөөт, хараат бус, олон ургальч хэвлэл мэдээлэл өөрөө хүчирхэг байдаг. дэлгэрэнгүй
 • Үзэл бодлоо илэрхийлэх зөрчлийн мониторинг ба эрх зүйн туслалцаа
 • Хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн орчин
  • Хуульчдад зориулсан сургалт
  • Хууль эрх зүйн дүн шинжилгээ
  • Нөлөөлөл ба лобби
 • Хэвлэл мэдээлэл ба сонгууль
 • Хэвлэл мэдээлэл ба жендер
 • Хүйн хэвлэл мэдээлэл
 • Мэргэшсэн сургалт
  • Эрэн сурвалжлах
  • Чөлөөт сэтгүүлчид
  • Сонгууль
  • Хүний эрх
  • Ашиг сонирхлын зөрчил
  • Бичил уурхай
  • Жендер
  • Байгаль орчин
  • Уул уурхай
  • Сургуулийн өмнөх боловсрол
ШИНЭЭР НЭМЭГДСЭН
ШУУРХАЙ МЭДЭЭ - ҮЙЛДЭЛ