ОРЧУУЛГЫН АЖЛЫН ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


Глоб Интернэшнл Төвөөс англи хэлнээс монгол хэл рүү хийх орчуулгын ажилд үнийн санал ирүүлэхийг хүсье.


Нийт хуудасны тоо: 380. Нэг бүхэл ажил гэж тооцно. 

Хийж гүйцэтгэх хугацаа: 2024 оны 07-р сарын 25-наас 08-р сарын 21-ний 18.00 цаг 

Орчуулгын ажлын сэдэв: 

“Үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх, эрх чөлөөний талаар хууль тогтоогч, боловсруулагчдад зориулсан гарын авлага”

“Нийгмийн эгэх хариуцлага, түүнийг хэрэгжүүлэх олон улсын тэргүүн туршлагын эмхэтгэл, гарын авлага”. 

“Орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хамтын ажиллагаа, түншлэл, олон ургальч үзлийг төсөл, үйл ажиллагаандаа үр дүнтэйгээр шингээх нь”

“Ядуурал, байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын талаар хэрхэн зөв мэдээлэх вэ” гарын авлага

“Орон нутгийн иргэний нийгмийн болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажиллагсдын аюулгүй байдлыг хангах нь” сургалтын материал


Үнийн саналд дараах зүйлийг тусгасан байна. Үүнд 


1 хуудсыг үнэлэх шалгуур (мөрийн тоогоор, эсвэл үгийн тоогоор гэх мэт)

1 хуудсыг орчуулах үнэ

Мэргэжлийн, ялангуяа хууль, эрх зүйн мэргэжлийн, бичгийн орчуулга хийж байсан туршлага

Ажлыг цаг тухайд хийж гүйцэтгэх эсэхийг илэрхийлсэн байх

Харилцах утас: 99301206

цахим шуудан: boldmaa.globe@gmail.com