“Хэрэгсэл ашиглан иргэдийн төсвийн эмхэтгэл бэлтгэх нь” бүсчилсэн сургалтыг Дорноговь аймагт зохион байгууллаа

“Монгол Улсад ил тод байдал, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” (МАСАМ II) төсөл нь Монгол Улсын хэмжээнд 2020-2023 онд хэрэгжих ба төслийг Монгол Улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Нийгмийн эгэх хариуцлагын Дэлхийн түншлэл (GPSA)-ийн санхүүжилтээр Дэлхийн Банкнаас хэрэгжүүлж байна. Төслийн хамтран хэрэгжүүлэгчээр Глоб Интернэшнл төв ажиллаж байна.МАСАМ II төслийн мэдлэг ойлголт дээшлүүлэх бүрэлдэхүүний нэг хэсэг нь төсвийн хөрөнгө оруулалтад хуваарилсан төсөвт салбарын "орон нутгийн иргэдийн төсөв"-ийг аймгийн хэмжээнд боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх юм. Энэ үйл ажиллагааны хүрээнд Сүхбаатар, Дорноговь, Дундговь, Говьсүмбэр, Өмнөговь аймгуудын "Орон нутгийн иргэдийн төсөв"-ийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Хэрэгсэл ашиглан иргэдийн төсвийн эмхэтгэл бэлтгэх нь” бүсчилсэн сургалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 10,11-ний өдрүүдэд Дорноговь аймгийн “Хурговь” зочид буудлын хурлын танхимд зохион байгууллаа.


Тус сургалтыг Дэлхийн Банкны зөвлөхүүд болон Глоб Интернэшнл төвийн төслийн ажилтнууд удирдан чиглүүлсэн бөгөөд дээрх аймгуудын  ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн холбогдох мэргэжилтнүүд болон ахлах мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Оролцогчид энэхүү сургалтын үр дүнд иргэдийн төсвийн агуулга, ач холбогдол, иргэдийн төсвийн эмхэтгэл бэлтгэх хэрэгслийн бүтэц, онцлог, эмхэтгэл бэлтгэхэд ашиглах мэдээлэл, тэдгээрийг бэлтгэх тухай мөн тус эмхэтгэл дэх аймаг болон сумдын нэгдсэн төсвийн мэдээлэл, аймаг/сумын хөрөнгө оруулалтын мэдээллийг бэлтгэх зэрэг агуулгын хүрээнд “Иргэдийн төсөв” эмхэтгэл бэлтгэх аргачлалд суралцсан юм. Цаашид 2023 оны төсвийн төсөлөө дээрх аргачлалын дагуу боловсруулахаа илэрхийллээ.