Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Бодож сэтгэх, сүслэн бишрэх, шашин шүтэх эрх чөлөөний (18 дугаар зүйл) талаарх Ерөнхий тайлбар No. 22

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ)-аас 1993 оны 7 дугаар сарын 30-нд баталсан Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Бодож сэтгэх, сүслэн бишрэх, шашин шүтэх эрх чөлөөний (18 дугаар зүйл) талаарх Ерөнхий тайлбар No. 22-ын албан бус орчуулгыг энд дарж үзнэ үү. Энэхүү тайлбар нь 11 зүйлтэй болно.