Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлаж буй хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ

Агуулга

• Удиртгал

• Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлахад баримтлах олон улсын зарчим, стандарт

• Монгол Улсын дотоодын хууль тогтоомжийн зохицуулалт: мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлах үндэслэл, журам

• Дүгнэлт, зөвлөмж

"Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлаж буй хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ" презентацийг энд дарж үзнэ үү.