КОВИД 19 ба худал мэдээлэл- Х.Наранжаргал

Өнөөдөр КОВИД үргэлжилсээр байгаа үед энэ нь үхэл, амдралын асуудал болж байна. Хуурамч мэдээлэл ТХЗ-уудыг биелүүлэх, ер нь ардчилал, сайн засаглал, нийгмийн хөгжилд аюул занал учруулж байна. Хуурамч мэдээлэл нь баримт, өгөгдөл, тайлбарын сөргөлдөөнийг хурцалж, нөлөө бүхий үзэл бодол , эсвэл туршлага, баримтын хоорондын шугамыг бүдгэрүүлж, мөн үнэ цэнэ бүхий эх сурвалжид үл итгэх байдлыг өөгшүүлдэг. Дэлхий нийтээрээ хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол хуурамч мэдээллийн тэсрэлтэд хариу цохилт өгч чадна гэж үзэж байна.

Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын албан хаагчдад зориулсан хуурамч мэдээллийн талаарх сургалтын презентаци 

Энд дарж үзнэ үү.